Balkan Wars and the Albanian issue


Balkan Wars and the Albanian issue


QAFLESHI, MUHARREM , Mr. Sc. Phd (c)

PRISHTINA UNIVERSITY, DEPARTAMENT OF HISTORY Albanian Address: Street “Bil Clinton” nr. n.n. 22060 Bellobrad -Kosovo


American Journal of History and Culture

This paper will elaborate the collapse of the Turkish rule in the Balkans and the future fate of Albania, embarking on the new plans of the invasive politics of the Balkan Alliance, especially of Serbia, Montenegro and Greece. Then the dramatic events during the Balkan Wars 1912-1913, the occupation of Kosovo and other Albanian lands by Serbia, the Albanian resistance with special focus on Luma, Opoja and Gora. It will also discuss the rapid developments of the Balkan Wars, which accelerated the Declaration of the Independence of Albania on 28 November, 1912, and organization of the Ambassadors Conference in London, which decided to recognize the Autonomy of Albania with today’s borders. Then, information about the inhumane crimes of the Serbian Army against the Albanian freedom-loving people, committing unprecedented crimes against the civilian population, is given.


Keywords: Serbia, Montenegro, Ottoman Empire, Gora, Opoja, Luma.

Free Full-text PDF


How to cite this article:
QAFLESHI, MUHARREM.Balkan Wars and the Albanian issue. American Journal of History and Culture, 2018,1:8. DOI:10.28933/ajhc-2018-05-0401


References
1. Vienna archive, HHStA-PA, 23-34-3480, nga Shkupi-Vjenë, rap.47/p.rrep.konf,dt.3.11.1913.
2. Arkivi Qendror i Shqipërisë, Tiranë, Fondi 245, viti 1913, dosja 11-19, fleta 34.
3. Diplomatski Arhiv Saveznog Sekretarijata Inostranih Poslova – Politčko Odelenje (DASSIP-PO ), Beograd, 1912, 1913, 1914. F.V, d. 8 – Direktiva za rad sa arnautima
4. Arhiv Vojnog Iistorisko Instituta (AVII). Kutia 21-fascikal.1-br.3/21.
Reports, Proclamations, Conference:
5. Dosje nr 11-Elbasan 1924, f. 329, telegram Aqif Elbasani.
6. Gruda, Zejnullah (2013) Nxitja e urrejtjes ndaj boshnjakëve myslimanë dhe shqiptarëve. Znanstvena konferencija, 28. – 29. rujna 2012.Tiranë.
7. Proklamata e Kralja Nikolle, të datës 26 shtator (9 tetor) në Cetinë.
Magazines and newspapers:
8. Ahmeti, Nuridin (Dhjetor-janar 2010-2011) Masakrat serbo-malazeze në trevat e Opojës dhe të Gorës gjatë viteve 1912-1913, sipas disa burimeve arkivore. Revista “Sharri” nr. 62-63, Dragash.
9. Gazeta “Liria e Shqipërisë, nr.47, date, 26.08.1912.
10. Gazeta, “Politika, Beograd e datës 10 janar 1913.
11. Myrta, N (1999) Masakra-akti kriminal i luftës psikologjike në Kosovë. Revista “Dy Drina”. nr. 4/99, Prizren.
12. Përlindja e Shqipërisë, Vlorë, date 27 Nëntor 1913.
13. Qafleshi, Muharrem (2010) Lufta e parë Ballkanike dhe terrori serb në Opojë. Gjurmime Albanologjike. Seria e shkencave historike, nr. 39/2009. Prishtinë.
14. Radniçke novine. nr. 223. të datës 22 tetor 1913.
15. Revista, Mbrojtja, nr. 11, 1997.
Encyclopedia:
16. Vojna Enciklopedia I, Drugo izdanje, Beograd, 1970.
Literature:
17. Braha, Shaban (1978) Beteja e Drinit kundër agresionit serb.
18. Braha, Shaban (1981) Idriz Seferi. Tiranë.
19. Braha, Shaban (1991) Gjenocidi serbomadh dhe qëndresa shqiptare (1844-1990). Gjakovë: Lumi-T.
20. Buda, Aleks, Frashëri, Kristo (1979), Historia e Popullit Shqiptar, vëllimi II. Prishtinë. Rilindja.
21. Cana, Zekria (1996) Gjenocidi i Malit të Zi mbi popullin shqiptar 1912-1913 (dokumente). Prishtinë: Instituti Albanologjik, Prishtinë.
22. Cana, Zekria (1996) Gjenocidi i Malit të Zi mbi popullin shqiptar 1912-1913 (dokumente). Prishtinë.
23. Djordjevič, Vladan (1913) Arnauti i Velike Sile. Beograd.
24. Dragnich, A. Todorovic, S (1984) The Saga of Kosovo: Focus on Serbiean-Albanian Relations, Eastern European Monographs. Boulder CO/New York.
25. Durham, Edith (1990) Brenga e Ballkanit. Tiranë.
26. Erikson, Çarls (2003) Pesë vjet në Shqipëri (1908-1913). Tiranë.
27. Hoxha, Shefqet (2002) Luma në luftërat për liri. Tiranë.
28. Idrizi, Sadik (2012) Masakrat serbe në Gorë në vitin 1912-2913. Goranët. Sharr: Ymer Prizreni.
29. Manaj, Naim (2002) Jehona e Topojanit. Kukës: Dy Drina.
30. Myzyri, Hysni (2001) Historia e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Prizren: SIPRINT.
31. Protiç, Stojan (1913) Albanski problem i Serbije i Austro-Ugarska. Beograd.
32. Pushkolli, Fehmi (1991) Mbrotja Kombëtare Shqiptare e Kosovës 1878-1990. Prishtinë.
33. Puto, Arben (1978) Pavarësia shqiptare dhe diplomacia e Fuqive të Mëdha 1912-1914. Tiranë. str.
34. Qafleshi, Muharrem (2011) Opoja dhe gora ndër shekuj. Prishtinë: Instituti Albanologjik-Prtishtinë.
35. Ratkovik, B. Djurisik, M. Skoko, S (1972) Srbija i Crna Gora u balkanskim ratovima 1912-1913. Beograd: BIGZ.
36. Rrahimi, Shukri (1978) Lufta shqiptarëve për autonomi. Prishtinë: Enti i teksteve dhe mjeteve mësimore i KSA të Kosovës.
37. Schmitt, Oliver (2012) Kosova histori e shkurtër e një terve qendrore ballkanike. Prishtinë: Koha.
38. Shala, Xheladin (1990) Marrëdhëniet shqiptaro-serbe 1912-1918. Prishtinë: Instituti Albanologjik-Prishtinë.
39. Shala, Xheladin (2015) Kontribute për 100-vjetorin e Pavarësisë. Prishtinë: Instituti Albanologjik-Prishtinë.
40. Stojčević, Aleksander (1932) Istorija naši ratova 1912-1918. Beograd.
41. Trotsky, Leon (1980) The Balkan Wars 1912-1913. Nju Jork.
42. Tucović, Dimitrie (2017) Serbia e Shqipëria. Tiranë: Klubi i Poezisë.
43. Vickers, Miranda (2004) Midis serbëve dhe shqiptarëve. Tiranë: Toena.
44. Villiams, George (1934) Shqipatrët. Tiranë.


Terms of Use/Privacy Policy/ Disclaimer/ Other Policies:
You agree that by using our site, you have read, understood, and agreed to be bound by all of our terms of use/privacy policy/ disclaimer/ other policies (click here for details).This work and its PDF file(s) are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.