A Brochure Describing the Drama of Rumelian Turks: Bulgaristan’daki Osmanlıların Âh ü Figânı


A Brochure Describing the Drama of Rumelian Turks: Bulgaristan’daki Osmanlıların Âh ü Figânı


Emin Onuş

Girne American University, University Drive, PO Box 5, 99428 Karmi Campus, Karaoglanoglu, Kyrenia / TRNC


American journal of educational research and reviews

As of the end of the 18th century and parallel to the Ottoman Empire’s decline, the Rumelian Turks who had inhabited Balkan lands for centuries began to suffer persecution at the hands of Balkan Christians and the unrest they created. While paving the way for Bulgarian and Russian aggression towards Balkan Turks, the Russo-Turkish War of 1877–78 also triggered the initial migrations towards Istanbul and Anatolia. As stated in Namık Kemal’s letters, Balkan Christians were further agitated against Turks, and separatist activity increased. The Balkan War of 1912-1913 and the purge of Balkan Turks and Muslims carried out by Bulgarian and Greek guerillas in this war have been recorded in domestic and foreign sources. Further evidence that such practices preceded the Balkan Wars is the 14-page brochure titled Bulgaristan’daki Osmanlıların Âh ü Figanı, published in 1906. This brochure describes the various acts of aggression carried out towards the Turks in Bulgaria. Attacks against Turkish writers and the Balkan newspaper that was published in Turkish and defended the rights of Muslim Turks are also touched upon. This study will introduce the brochure titled Bulgaristan’daki Osmanlıların Âh ü Figanı, which we will evaluate within the scope of a cautionary/propagandistic/informative work.


Keywords: The Balkans, Bulgaria, Balkan Newspaper, Bulgaristan’daki Osmanlıların Ah ü Figanı

Free Full-text PDF


How to cite this article:
Emin Onuş. A Brochure Describing the Drama of Rumelian Turks: Bulgaristan’daki Osmanlıların Âh ü Figânı. American Journal of Educational Research and Reviews, 2020, 5:71. DOI: 10.28933/ajerr-2020-02-1205


References:
1. Ağanoğlu, H. Yıldırım (2001). Osmanlı’dan Cum-huriyet’e Balkanların Mâkus Talihi Göç. İstanbul: Kum Saati.
2. Akalın, Hakkı (2000). Ege Gül Mü Diken Mi. An-kara: Ümit Yay.
3. Aydın, Mahir (1999). “Prenslikten Krallığa Bulgar-istan”. Berlin Antlaşması’ndan Günümüze Bal-kanlar. (Yay. Haz. Mustafa Bereketli). İstanbul: Rumeli Vakfı Kültür Yay. s.35-47.
4. Duman, Haluk Harun (1991). Balkan Savaşı Edebiyatımız. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
5. Rûhi, Ethem (1906). Bulgaristan’daki Osmanlıların Âh ü Figanı. Sahip ve Neşri Hüseyin Sami, y.y.y.
6. Günay, Umay Türkeş (2009). Türk Kültürüne Eleştiri. Ankara: Akçağ Yay.
7. Halaçoğlu, Ahmet (1994). Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri (1912–1913). Ankara: TTK. Yay.
8. Hülagü, Metin (2002). “Sultan İkinci Abdülhamid Dönemi Osmanlı Donanması Hakkında Bir Değerlendirme: 1897 Osmanlı Yunan Savaşı Örneği”. Türkler, C.13, Ankara: Yeni Türkiye Yay.
9. Hülagü, Metin (2004). “1897 Türk-Yunan Harbine Kadar Osmanlı İdaresinde Girit”. CIEPO XIV. Sempozyum Bildirileri. (Yay. Haz: Tuncer Baykara), Ankara: TTK Yay.
10. Karal, Enver Ziya (1995). “Osmanlı-Yunan Harbi”. Birinci Meşrutiyet Ve İstibdat Devirleri (1876-1907). Ankara: TTK Yay.
11. Onuş, Emin (2012). Ahmed Tevfik Efendi’nin Tesalya Savaşı ile İlgili Yazıları ve Şiirleri. Yüksek Lisans Tezi. Gazimağusa/KKTC: Doğuz Akdeniz Üniversitesi.
12. Ortaylı, İlber (2005). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. İstanbul: Alkım Yay.
13. Özdem, Ali Gökçen (2012). Karadağ’ın Osmanlı Egemenliğine Karşı Mücadelesi (1830-1878). Doktora Tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi.
14. Özkan, Ayşe (2016). “Balkan Savaşları’nda Sırpların Müslümanlara Yönelik Gayri İnsanî Uy-gu-lamaları”. The Pursuıt Of History. Issue: 15, s.26.
15. Öztuna, Yılmaz (2006). Avrupa Türkiyesi’ni Kaybımız Rumeli’nin Elden Çıkışı. İstanbul: Bâbıalî Kültür Yay.
16. Savrun, Ergenekon (2016). “Balkan Milliyetçilikleri Bağlamında Sırp, Yunan ve Bulgar Milli-yetçili-klerinin Karşılaştırılması”. Eurasian Acad-emy of Sciences. Volume 4, s.12.
17. Tansel, Fevziye Abdullah (2013). Namık Kemal’in Husûsî Mektupları II. C.II. Ankara: TTK Yayın-ları.
18. Yenisoy, Hayriye Süleymanoğlu (1997). Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 8 Bul-gar-istan Türk Edebiyatı. Ankara: T.C Kültür Ba-kanlığı Yay.
19. Websites
20. Temizer, Abidin (2013). “Karadağ’da Öteki Sorunu: Müslümanlar (1878-1913). History Studies. Vol-ume 5, Issue 3, s.223-240. Burak, Durdu Mehmet (2003). “Osmanlı Devleti’nde Jöntürk Ha-reketinin Başlaması ve Etkileri”. Ankara Üniversitesi Os-manlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. S.14. s.291-318. (http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1271/14637.pdf)
21. Canlı Tarihler, İstanbul 1947; (http://vedatahmed.blogcu.com/yorulmayan-jonturk-ethem-r-hi-balkan/8439906), (20.11.2018).
22. Köse, Osman (2006). “Bulgaristan Emareti ve Türkler (1878-1908)”. Turkish Studies. S.2, s.246-249. (www.turkishstudies.net), (11.02.2015).
23. Oğuz, Gülser (2006). “Osmanlı Gazetesinin (1897-1904) Girit İsyanlarına Bakışı”. KEFAD. C.7. S.2. s.89-111.
24. Ölmez, Âdem (2009). “1897 Osmanlı-Yunan Savaşında Epir Cephesinin Savaşın Sonucuna Etkileri”. Şarkiyat İlmî Araştırmalar Dergisi. S.1. s.81-88. (www.e-sarkiyat.com/makaleler/ademolmez.pdf.).
25. Toprak, Serap (2012). “Megali İdeaya Bir Örnek: Girit”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. C.1. S.1. s.118-142. (www.itobiad.com/tr/download/article-file/92771).
26. Newspapers
27. Tevfik, Ahmed. “Zat-ı Şahane’ye Açık Arıza”. Ak-baba. S. 20. 08 Temmûz 1314/20 Temmuz 1898.
28. Tevfik, Ahmed. Akbaba. S. 15. 29 Nisan 1314/11 Mayıs 1898.


Terms of Use/Privacy Policy/ Disclaimer/ Other Policies:
You agree that by using our site, you have read, understood, and agreed to be bound by all of our terms of use/privacy policy/ disclaimer/ other policies (click here for details).This work and its PDF file(s) are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.