Analysis of chosen factors affecting the incidence of a brain stroke – a preliminary report


Analysis of chosen factors affecting the incidence of a brain stroke – a preliminary report


Artur Andrzej Kanteluk1, Elzbieta Krajewska-Kułak2*

1postgraduate student of Faculty of Health Sciences, Department of Integrated Medical Care, Medical University of Białystok.
2Head of Department of Integrated Medical Care, Medical University of Białystok.


The risk of stroke is directly proportional to the occurrence of hypertension and the simultaneous occurrence of other risk factors. The main goal was to find out which age group was most at risk of having a stroke. The study was performed among 138 people randomly chosen from Michałowo borough in the Białystok county.The examined were divided into the following 5 age group. The following measurements were performed: arterial blood pressure, blood glucose level, total cholesterol and its fractions level, triglycerides level, sodium and potassium level, prothrombine time, activity. Additionally, a patient’s history was taken and an author’s survey questionnaire was completed. Due to the small number of men surveyed (13 persons), statistically significant analysis of data within this group cannot be carried out. An analysis was made, broken down by age, of data obtained after examining 125 women. People in age group III are most at risk of developing stroke. People in the IV and V age groups are those who are at risk of having a stroke or who have had a stroke. People in groups 1 and 2 are at moderate risk of stroke. In the III age group people are the most at risk of having a stroke.


Keywords: Stroke; Epidemiology; Prophylaxis; Diet; Risk factors

Free Full-text PDF


How to cite this article:
Artur Andrzej Kanteluk, Elzbieta Krajewska-Kułak. Analysis of cho- sen factors affecting the incidence of a brain stroke – a preliminary report Journal of Stroke Research, 2021; 6:10


References

1. Członkowska A. (2013). Nowa definicja udaru. Neurologia, 5, 36-40.
2. Abbott, A.L., Silvestrini, M., Topakian, R., Golledge, J., Brunser, A.M., de Borst, G.J. et al. (2017). Optimizing the definitions of stroke, transient ischemic attack, and infarction for research and application in clinical practice. Front Neurol., 8:537.
3. Khare. S. (2016). Risk factors of transient ischemic attac: an overview. J. Midlife Health. Jan-Mar., 7(1), 2-7.
4. Litwin T., Członkowska. A. (2014).Udar mózgu -wprowadzenie. In: Stępień A. (red.). Neurologia, Warszawa. Medical Tribune Polska, Tom II, 171-180.
5. LItwin. A., Członkowska A. (2013). Niedok- rwienny udar mózgu. Jak zapobiegać i leczyć. Czyniki Ryzyka, 2,19-32.
6. Donkor, E.S.(2018). Stroke in the 21(st) Century: A Snapshot of the Burden, Epidemiology, and Quality of Life. Stroke Res. Treat 3238165.
7. RatajczakB.,Kwapisz U.(2008). Metody pre- wencji w odniesieniu di pacjent ow niepełnos- prawnych po przebytym udarze mózgowym. Pielęgniarstwo Polskie, 4, 30, 277-282.
8. Ovbiagele, B., Nguyen-Huynh, M. (2011). Stroke epidemiology: advancing our under- standing of disease mechanism and therapy. Neurotherapeutics 8, 319–329. doi: 10.1007/s 13311-011-0053-1
9. Krajnik-Gwóźdź A., Kmieć T. (2006). Udar mó- zgu u dzieci i młodziezy. Klinika Pediatryczna, 14, 4, 460-465.
10. Boehme AK, Esenwa C, Elkind MS.(2017). Stroke risk factors, genetics, and prevention. Circ Res, 120 (03), 472-495.
11. M. J. O’Donnell, X. Denis, L. Liu et al. (2010). Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in countries (the INTER- STROKE study): a case-control study. The Lancet, 376, 9735, 112–123.
12. Jankowski. P. (2017). Zasady Profilaktyki chorób układu krążenia w 2018 roku. Kardiologia Inwazyjna, 5, 12, 42-48.
13. Widecka. K. et al. (2011).Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2011 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnnicze, 15, 2, 55-82.
14. Wąsowski M.,Marcinowska-Suchowierska E. (2011). Nadciśnienie tętnicze – odrębnosci diag- nostyczne i terapeutyczne w wieku podeszłym. Post. Nauk Med., XXIV, 5,379-387.
15. Czarnecka D., Kloch-Badełek M. Nadciśnienie tętnicze a udar mózgu – aktualne dane. Choroby Serca i Naczyń, 4,r4, 153-161.
16. Czech A.,Łaz R., Robiec A.(1998). Cukrzyca a udar niedokrwienny mózgu. Med. Metab., 2, 2, 48-54.
17. Górska-Ciebiada M. et al. (2016). Rozpozna- wanie i leczenie cukrzycy – co nowego w wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetolo- gicznego. Geriatria, 10, 112-119.
18. Baczyńska. A. (2004). Doustne leki przeciwkr- zepliwe w różnych stanach klinicznych. Cho- roby serca i naczyń, 1, 1,27-36.
19. Wolski. H.(2014). Wybrane aspekty działań niepożądanych złożonej doustnej antykoncepcji hormonalnej. Ginekologia Polska, 12, 944-949.
20. Matsumoto M, Sakaguchi M, Okazaki S, Hashikawa K, Takahashi T, Matsumoto M, et al. Relationship between 13 infarct volume and prothrombin time-international normalized ratio in ischemic stroke patients with Nonvalvular atrial fibrillation. Circ J., 81, 3, 391–3966. https://doi.org/10.1253/circj.CJ-16-0707
21. Pan B, Jin X, Jun L, et al. (2019). The relationship between smoking and stroke: A meta-analysis. Medicine (Baltimore), 98:e14872
22. Kasprzak J.D., Figiel Ł. (2004). Profilaktyka wtórna udaru mózgu. Lekarz Rodziny, IX, 4, 392-409.
23. Strożyńska E.,Ryglewicz D. (2013). Czynniki udaru mózgu u kobiet. Polski Przegląd Neurologiczny, 9, 4, 135-139.
24. Użarowska M., Surman M., Janik M. (2018). Dwie twarze cholesterolu: znaczenie fizjologi- czne i udział w patogenezie wybranych scho- rzeń. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych, 67, 2, 375-390.
25. Kosmas CE, Martinez I, Sourlas A, et al. (2018). High-density lipoprotein (HDL) functionality and its relevance to atherosclerotic cardiovascular disease. Drugs Context, 7, 212525. doi:10. 7573/dic.212525.
26. Szymański F.M., Barylski M., Cybulska B. et al. (2018). Rekomendacje dotyczące leczenia dys- lipidemii w Polsce – III Deklaracja Sopocka Interdyscyplinarne stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcje Farmakoterapii Sercowo- Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiolo- gicznego. Choroby Serca i Naczy, 15, 4, 199- 210.
27. Budzyński J., Wiśniewska B. (2014). Statyny w pierwotnej i wtórnej prewencji udaru niedokr- wiennego mózgu. Forum Medycyny Rodzinnej, 8, 1, 1-8.
28. Lee J.S., Chang P.Y., Zhang Y, et al. (2017). Triglyceride and HDL‐C dyslipidemia and risks of coronary heart disease and ischemic stroke by glycemic dysregulation status: the strong heart study. Diabetes Care, 40, 529‐ 537.
29. Chong J., Sacco R. (2005). Risk factors for stroke, assessing risk, and the mass and high-risk approaches for stroke prevention. In: Gorelick PB, ed. Continuum: Stroke Prevention. Hagerstwon, Maryland: Lippincott Williams and Wilkins, 18–34.
30. Antecki. J., Brylak E., Sobolewski P., Kozera G. (2018). Profilaktyka pierwotna i wtórna udaru niedokrwiennego mózgu w świetle obecnych zaleceń i rekomendacji. Forum Medycyny Rodzinnej, 12, 3, 89-98.
31. Hu F.B., Willett W.C.(2002). Optimal diets for prevention of coronary heart disease. JAMA, 288, 2569–2578.
32. Śliz D., Zgliczyński W.S., Szeligowska J. et al. (2016). Modyfikacja zwyczajów żywieniowych w prewencji chorób cywilizacyjnych. Post. N. Med., XXIX, 5, 344-349.
33. Otto-Buczkowska E.(2017). Hipoglikemia cho- rych z cukrzycą. Forum Medycyny Rodzinnej, 11, 6, 237-242.
34. Jonas B.S., Mussolino M.E. (2000). Symptoms of depression as a prospective risk factor for stroke. Psychosom Med., 62, 463-471.
35. Guzik. P. (2001). Wpływ stresu na układ krążenia. Forum Kardiologów, 6, 2, 53-57.
36. Kanteluk A.A., Krajewska-Kułak E., Fiłon J. (2005). Wykorzystanie wybranych zasad ergo- nomii w życiu codziennym w percepcji studentów pielęgniarstwa i chemii–doniesienie wstępne. Probl. Hig. Epidemiol.,96, 1, 269-278.
37. Książkiewicz. B. Nowaczewska M., Wicherska B. et al. (2007). Kliniczne monitorowanie udaru mózgu. Udar Mózgu, 9, 2, 89-96.
38. https://nadcisnienietetnicze.pl/content/download/14220/208648/file/Wytyczne%20PTNT%202019.pdf.,10.12.2019.


Terms of Use/Privacy Policy/ Disclaimer/ Other Policies:
You agree that by using our site, you have read, understood, and agreed to be bound by all of our terms of use/privacy policy/ disclaimer/ other policies (click here for details)


CC BY 4.0
This work and its PDF file(s) are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.